Jumat, 26 Oktober 2018

PANGNGAINTA RI NABBITA MUHAMMAD SHALLALLAHU ‘ALAYHI WASALLAM


KATUBBA PERTAMAUMMA’ ISILANG MALABBIRIKKU NGASENG PORO NIYAKA HADERE’

CINTA IYAREKA PANGNGAI IYAMI ANTU NIKMAT PASSARE BATTU RI KARAENG ALLAHU TA’ALA MANGE RI SIKAMMA ATINNA MAHALLOKNA. IKATTE NIKANAYYA RUPA TAU NIYAKA AKKALA’NA, NIKULLEIKI ANTEMPATKANGI ANJO CINTATA, IYAREKA PANGNGAINTA MANGE RI ALLAHU TA’ALA SIAGANG MANGE RI RUPA TAUWA DENGAN TEPAT, RUPA TAU AKKULLEA AMBIMBINGKI UNTUK ANGGAPPA KASANNANGNGANG RI LINOA ANNE, LEBEPA IYA KASANNANGNGANG RI ALLO RI BOKONA ALLAHU TA’ALA, RI AKHERAKA SALLANG, IYAMI ANTU NABBITA MUHAMMAD, RASULULLAH SHALLALAHU ‘ALAYHI WASALLAM.

“Kanangi Muhammad: “Punna anjo bapak-bapaknu, ana’-ana’nu, saribbattangnu, tuba’bainenu (bura’nennu) siagang sikamma bija pammanakangnu, siagang pa’barang-barangannu iya nu usahakanga, siagang pa’dang-gangngannu iya nukamallakia rugina siagang balla’ iya nungaiyyangngangi na Allahu Ta’ala siagang surona siagang Jihad ilalang agama-Na Allahu Ta’ala, tayangi keputusanna (iyareka passessana Allahu Ta’ala). Allahu Ta’ala taena nana sarei pappijo’jo mange ri sikamma tau fasika (munafika) (QS at-Taubah : 24).

Le’baki se’reang wattu, nakana Umar bin Khattab mange ri Rasulullah Shallallahu ‘Alayhi Wa Sallam, “Eee Rasulullah, sitojeng-tojengna anjo pangngaingku ri katte labbiangngangi ri sikamma anu niyaka passangngalinna kalengku. Nakana Nabbita, “Taena, Demi Allah, saggenna nungaiyya labbiangngang pangngainnu mange ri kalengnu”. Nakanamo Umar, “Demi Allah, ri kamma-kammaya anne, kungaiki labbiangngang pangngaingku mange ri kalengku anne!” (HR. Al-Bukhari).

“Demi Allah, taenapa nani anggaki taua matappa passangngalinna niyaki mangngai mange ri nakke labbiangngangi napangngainna mange ri ruayya tau toana, ri ana’-ana’na siagang mange ri sikamma rupa taua.” (HR. Al-Bukhari).


SARIBATTANG JULU AGAMAKU IYA NINGAI RI ALLAHU TA’ALA


ANTE KAMMA CARATA SOLLANNA NIYAKKI MANGNGAI MANGE RI NABBITA? BAGAIMANA CARA KITA AGAR DAPAT MENCINTAI RASULULLAH SAW SEPENUH HATI?

NIYA’ ALA SIAPA JAINA CARA PORO MANGNGAI RI NABBITA SESUAI SYARIA’NA ANNE ISILANGA:

MENTAUHIDKAN (MENG-ESA-KAN) ALLAH. ATTOJENG-TOJENG ILALANG PANYNYE’REANTA RI KARAENG ALLAHU TA’ALA.
RASULULLAH NIUTUSUKKI MANGE RI KATTE PORO ANTERASSI KEYAKINANTA ANGKANAYYA, KARAENG ALLAHU TA’ALA SE’REJI (QUL HUWALLAHU AHAD), SIAGANG NALARANGKI AGGAU’ SYIRIK IYAREKA APPARUA RI KARAENG ALLAHU TA’ALA. NALANRI IMANG SIAGANG TAPPA’ MAJARRE’ ILALANG RI MASSING BARAMBANTA, INSYA ALLAH LAPA’LOMO-LOMOKI ANTU KARAENG ALLAHU TA’ALA PORO A’REPPESE’ RI AJARANNA NABBITA, RASULULLAH SAW.


Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu”, Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Q.S. An Nahl:36)


0 komentar:

Posting Komentar